1. Vissie en missie

 Zama-Zama: Hope 4 U Foundation (Trauma Training and Community Services and Relief Centre) wil die mense/gemeenskap van die Moot en Weste van Pretoria bemagtig om sodoende hoop te bring, vaardighede te ontwikkel en gemeenskapsbetrokkenheid en uitreike deur middel van netwerke en onderlinge verhoudinge te vestig en volhoubaar in stand te hou. Die hele gemeenskap in die Moot en Weste sal hierdeur bereik en bemagtig word.

 2. Zama-Zama: Hope 4 U Foundation

’n Droom wat nagejaag word, is om ’n volhoubare en permanente verskil te maak in die lewens en omstandighede van die gemarginaliseerde mense, veral vrouens en kinders in Pretoria-Wes en spesifiek dan in die Zama-Zama informele nedersetting en Danville. Die vraag ontstaan: Hoekom Pretoria-Wes en hoekom dié betrokke mense? Pretoria-Wes is hoofsaaklik die tuiste van die armstes van die armes. Swart, wit en multikulturele informele nedersettings, huishoudelike/seksuele geweld, bloedskande en die geweldige hoë vlakke van armoede/werkloosheid is die breë konteks waarbinne die persone daagliks lewe en werk. Soos gewoonlik is dit die vroue en kinders wat ook hier aan die kortste end trek. Die vroue staan daagliks in die lang toue om water vir die huishoudings te kry, hanteer die opvoeding van die kinders, is enkelouers of weduwees, waarvan baie ook situasie-enkelouers is aangesien die man gewoonlik iewers elders woon en werk. Seksuele misbruik, dwelm/drankmisbruik, MIV en Vigs, geweld en misdaad is daagliks deel van hul lewe. Die vroue vorm soos gewoonlik die ruggraat van die gemeenskap en daarom sou bewusmaking van hul spirituele identiteit hulle bemagtig om sodoende ‘n volhoubare verskil te maak. Dit kan alleen gebeur deur interdissiplinêr, saam met die mediese kliniek van Daspoort, die Universiteit van Pretoria asook ’n groot hoeveelheid vennote en vrywilligers ’n volhoubare verskil te maak deur die spirituele-identiteitbewusmaking. Die verskillende geloofsgemeenskappe, sakevennote, munisipaliteit en provinsiale regering, inwoners, vrywilligers, niewinsgewende-organisasies (NWO’s) en verskillende netwerke moet hande vat om medeverantwoordelikheid vir die gemeenskap en Koninkryk van God te aanvaar. Die nie-winsgewende-organisasie Zama-Zama: Hope 4 U Foundation werk die afgelope twee jaar saam met verskillende vennote en maak so ’n verskil. Verskeie skole soos die Generaal Beyers Laerskool, Westerlig Laerskool, Tuine Hoërskool en Tuine Tegniese Hoërskool, talle voorskole en naskole asook die informele opleiding in Zama-Zama is betrokke. Mediese dienste, opvoedkundige programme, geestelike begeleiding asook fisiese versorging deur voedselverskaffing, aanplant van groentetuine, die verspreiding van klere en komberse asook waterverskaffing deur boorgate, die bou van ’n sokkerveld is van die dienste wat op ’n volhoubare wyse gelewer en gekoördineer word deur ons.

 3. Dienste

  •  Traumakliniek met verskeie professionele terapeutiese en voorkomende dienste soos pastorale, maatskaplike, sielkundige, mediasie-, regs-, remediërende onderwys en chemiese afhanklikheids- asook alkoholismedienste is beskikbaar. Die nood, MIV&Vigs, gesins/seksuele geweld, trauma, ensovoorts word hanteer op ’n voorkomende, proaktiewe vlak maar ook in die huidige tydsgewrig en konteks van die gemeenskap. Nasorgdienste en opvolgbesoeke sal ook gelewer word.
  • Opleidingsentrum vir vaardigheidsopleiding soos persoonlikheidsontwikkeling, leierskapvaardighede, besigheidsvaardighede, ouerleidingvaardighede, huweliks-, egskeiding- en algemene berading asook vaardigheidsopleiding in sake soos: haarkappery, rekenaaropleiding, tegniese opleiding in houtwerk, sweis- en bouwerk, kook/spysenieringsvaardighede, kleremaak en stukwerk asook eko-vriendelike/groen vaardighede en herwinningsbewusmaking.
  • Gemeenskapsbetrokkenheid, projekte en uitreike met behulp van omgee-geleenthede soos vakansieprogramme vir kinders, voor- en naskoolse versorging van kinders (veral die talle woonstelbewoners en enkelouers) asook die talle boemelaars in die omgewing. Die multikulturele en veelrassige gemeenskap waar die persone in subekonomiese huisvesting, informele nedersettings (soos Danville, Zama-Zama en ander informele nedersettings) en in die “agterplaas” van ’n bestaande en oorbevolkte huishouding, in die weste van Pretoria woon.
  • Fokus op die geweld en seksuele misbruik van gemarginaliseerde vroue en kinders, want die groot meerderheid inwoners van die teikengebied val onder die groep. Ons fokus is om holisties en met behulp van die multi-professionele span die vroue en kinders van die gemeenskappe se nood, trauma en behoeftes te hanteer en die nood doeltreffend en pro-aktief te verlig.

 4. Hoofdoelwitte

 Om ’n multi-professionele diens daar te stel in die vorm van ’n Traumakliniek en -sentrum.

  • Om ’n gestandaardiseerde en volhoubare vaardigheidsopleidingsentrum daar te stel en uit te brei.
  • Om gemeenskapsbetrokkenheid, uitreike en projekte te fasiliteer en daar te stel asook om emosionele en fisiese ondersteuning te verskaf aan verskeie gemeenskapsorganisasies deur netwerke en toepaslike dienste.